Allogis ilin koloraj literoj.
 Bone. Bonege. Ili sidu tie kaj legaĉu, balbutu. Eble ili ion ellegaĉu. Se ili legaĉu sufiĉe longe, eble ili ellegaĉu ion. Sed ili devas legaĉi kaj balbuti vere longe. Forte kaj intense. Do ili legaĉu. Kaj ŝajnu al ili, ke ili ion atingos pere de legaĉado. Ĉar ja estas klarege, ke nenion. Nenien gvidos ilin legaĉado – ne povas esti alie, ĉar ili legaĉas pere de laringo, buŝo kaj cervo.
Ni ne legaĉas. Ni ronronas. Nu, ni ankoraŭ ne ronronas – ni nur murmuras.  Pere de la diafragmo. Kaj ĝuste pri tio temas.
   Temas pri tio, ke ni ronronu samkiel katoj. Por ke sonoj vibrigu la tutan korpon. Por ke la tuta korpo vibru. Larrrrringo tion ne faros, ĉar ĝi estas tro malgranda kaj lokita tro alte. La diafrRRRRragmmmmo – jes. DiafrrrrrragmmmMMMmmmmmo estas pli grrrrranda kaj lokita sube kaj tial ĝi povas vibrrrrrigi tutan korrrrrrrpon.
Oni diras, ke katoj havas ne nurrRRRRr naŭ vivojn, sed ankaŭ malsanas dek foje pli malofte ol hundoj. Tial, ke ili rrrronrrrrronas, dum hundoj nur grrrrrrrrrrraŭlas kaj grrrrrrrrrrrumblas. Ankaŭ ni scipovas grrrrrrrrrraŭli kaj grrrrrrrrrrumbli. Sed grrrrrrrrrrrraŭlado rezultigas nenion krrrrrrromMMMm furrrrrrrrrrrrrriozeco.
Kaj jen aperrrrrrrrrrrrrrras la demmmMmmando: kial katoj? kial hundoj ne lerrrrrrnis rrrrrrrrronnnnnnrrrrrroni diafrrrrrrrrragmmmmmmmmmmme? kial ne rrrronnnrrrrrronas simioj, ĉevaloj, musoj kaj hipopotamoj?
       Ankaŭ ni. Tial ni volas eklerrrrnnnnni tion, ekposedi tian arrrRRRRRrrton. Ni volas rrrronnnnnrrrrroni, havi dekunu vivojn kaj malsaniĝi kvin foje malpli ofte ol katoj.
Ni ne povas esti malpli bonaj ol katoj. Ni ankaŭ povas ekkoni la sekrrrrrrrrreton de rrrrrrronnnnrrronado. Pere de prrrrrrrrrrraktiko. Pere de ekzerrrrrrrrrrrrcado. Perrrrrrrre de trRRRRrrejnado. Ni ne distranĉos katojn, porrrrrrrrrrrr ekscii kion nekutiman ili havas ene kaj kion neniuj aliaj bestoj havas, ĉarrrrr ja estas bone sciata, ke ili posedas neniun eksterrrrrorrrrrrrrdinaran, mirrRRRrraklan orrrrrrrrrrganon.
    Ni trrrrrrrrrrrrejnos.
         Ni ekzerrrRRRRRRRRRRRrrrrcos.

Ni rrrrrrrronnnnnnnnnnnnnnrrrrrrrrrronos.
   Unue larrrrringe. Larrrrrrrrinnnnnnnnnge. Ĉar alie ni ni povas.
Poste ni prrrrrrrovos malaltigi la sonon. Puŝos ĝin suben. PorrrRRRRRrr ke la brrrrrrrrronkoj vibrrrrrrrrrrru. Kaj poste pulmaj vezikoj. RrrrrrrrrrrrrRRRripoj. Kaj pli subennnnnnnn.
      n ankaŭ estas bona, kvankam mmmmm estas pli bona


TamMMMMmmennnnnnnn la diafrrrrrrrrrgmmMMMmmmmo estas neatingebla.
La diafragmmmmmmmmmo vivas per sia prrrrrroprrrrrrrra vivo.

Ni devas forgesi pri larrrrrrinnnnnnnnnnngo.
Ni devas imagi, ke ni ne havas larrrrrrrrrrrrringon, ke ni havas nurrrrrrrrrrr la diafrrrrrrrrrrragmmmmmmon kaj devas uzi ĝuste ĝin, se ni volas generi iun ajn sonon.
   Jes, ni devas esti ventroparolantoj.     
 Ventromurrrrrrrrrmurrrrrrrrrrantoj.